Körös-sárréti
Civil Szervezetek
Szövetsége

Tevékenységeink

Tartalomjegyzék

Feladataink

A Körös-sárréti Civil Szervezetek Szövetsége a következő célok megvalósításának érdekében 2003-ban alakult, hivatalos bejegyzése 2006-ban történt meg.

A szövetség segíti és támogatja mindazokat a törekvéseket – amelyek a Körös-sárréti térség átfogó, hosszabb távú közéleti, gazdasági, humán, kulturális, sport, hagyományőrző, oktatási, egészségvédelmi, környezet- és természetvédelmi fejlesztésére irányulnak.
Célunk a Körös-sárréti mikro-régióban a civil szervezetek és informális közösségek működésének, tevékenységének segítése, a közöttük lévő együttműködés kialakítása, civil érdekképviselet megvalósítása.

További célkitűzésünk a civil együttműködések által a közművelődést szolgáló lakossági programok, szolgáltatások működtetése, melyekkel a gyakorlatban megvalósítjuk közhasznú céljainkat és elősegítjük a magánszemélyek és közösségek életminőségének javulását, a vidék gazdasági és társadalmi fejlesztését.

Szervezetünk az alábbiakban részletezett tevékenységeket valósítja meg:

 • Közművelődési, közéleti, gazdasági, humán (ifjúság, hátrányos helyzetű csoportok), szociális, kulturális, sport, hagyomány és értékőrző, oktatási, egészségvédelmi, környezet- és természetvédelmi, szabadidős programokat fejleszt és valósít meg.
 • Közreműködik a tényfeltárásban, a fejlesztés koncepciójának kidolgozásában és megvalósításában.
 • Elősegíti az önkormányzatok, a térség fejlesztésén dolgozó szervezetek és a civil szervezetek közötti együttműködés kialakítását, részt vesz a döntések előkészítésében, véleményezésében.
 • Kiemelten kezeli az olyan tevékenységeket, amely a helyi identitás erősítését, a helyi nyilvánosság kiépülését, a települések adottságaiból származó lehetőségek hasznosítását segítik elő.
 • Bátorítja, összefogja, és információkkal látja el mindazokat a szervezeteket és magánszemélyeket, akik a helyi, kistérségi közösségek életre segítésén, kiépítésén, fejlesztésén dolgoznak.
 • Képviseli a térségi szövetséghez csatlakozó – jogi személyiséggel rendelkező – civil szervezetek érdekeit, valamint közvetetten a jogi személyiséggel nem rendelkező közösségeket, köröket, klubokat (stb.).
 • Elősegíti a tagok közötti információáramlást, együttműködést, amelynek érdekében – lehetőségeihez mérten – civil szolgáltató irodát működtet.
 • Igény esetén közreműködnek a civil szervezetek jogszabályok szerinti adminisztratív (elektronikus úton teljesítendő) kötelezettségeik teljesítésében.
 • Elősegíti a civil szervezetek és a megyei, települési, valamint kisebbségi önkormányzatok és önkormányzati társulás együttműködését.
 • Részt vesz a civil szervezetek és az üzleti szféra kapcsolatainak és együttműködési lehetőségeinek fejlesztésében.
 • Folyamatos működésű szakmai tanácsadási rendszert működtet jogi, közhasznúsági területen; pénzügyi, könyvelési, adózási kérdésekben; pályázati módszerekre, technikákra vonatkozóan; számítógép-kezelés területén, minden a nonprofit szektor működéséhez szükséges egyéb területen.
 • Elősegíti a tagszervezetek ismertségét és támogatottságának növelését lakossági, önkormányzati, vállalkozói szinten egyaránt.
 • Az alapcélokhoz kapcsolódóan régiós és nemzetközi kapcsolatokat kezdeményez és működtet.
 • Szolgáltatásaival elősegíti a hátrányos helyzetűek, munkanélküliek sorsának javítását.
 • Szakmai és közösségi programokhoz lehetőségeihez mérten forrást teremt, szakmai programokat valósít meg, mely tevékenységbe a lehető legtöbb együttműködő partnert bevonja.
 • Lakossági, közösségi szolgáltatásokat kezdeményezéseket szervez, és szükség esetén koordinál.

Amire büszkék lehetünk:

2006-tól önerőből, 2008-tól NCA, majd később a NEA támogatások segítségével tudtuk tevékenységünket finanszírozni.

2012-től megújult tagsággal és koncepcióval kezdtünk el építkezni és sokat dolgoztunk önkéntes munkával azért, hogy a szervezet munkafeltételeit pályázati forrásokból és a közösségi szolgáltatások bevételeiből biztosítani tudjuk.

A tevékenységünk helyben segíti a helyi nonprofit szervezeteket, valamint az önkéntességgel foglalkozókat (fogadó szervezetek, önkéntes munkát-közösségi szolgálatot vállalni szándékozók, lehetséges partnerek pl. önkormányzatok) információkkal, tanácsadással, konkrét ügyintézéssel.

Az elmúlt évek munkája nyomán ma már a legtöbb helyi szervezet felkészült a napi ügyek intézésére.

Az egyéb lakosságnak szánt programjaink kiegészítik és színesítik a helyi közösségi életet és az iskolarendszeren kívüli „tanórák” elérhetőségét.

A helyi középiskola részéről jelentkező igény a diákok önkéntes tevékenységének szervezésében való közreműködés indokolja, hogy közösségi helyként is működtessük az irodát. A Megyei Önkéntes Központ biztosítja a szakmai hátterünket.

Minden programunk megvalósításába helyi közösségeket, civil szervezeteket vonunk be, amivel közvetve az ő fenntarthatóságukat támogatjuk. Így igyekszünk támogatni a helyi közéletet!

Az elérni kívánt társadalmi hatás, hogy az aktív civilek minél ismertebben legyenek, és hogy a közélet szereplőiként vonják be őket a helyi közművelődésbe, közösségi események tervezésébe, helyi döntésekbe.

Tevékenységünk által az önkéntességgel találkozó fiatalok „gyakorlati” demokráciát tanulnak.

 • A Civil Információs Pontok – Önsegítő Civil Hálózatának (nonprofit tanácsadó hálózat) működtetése Ennek érdekében a szeghalmi irodában részmunkaidős, vagy megbízásos munkavállalók alkalmazása, megtartása.
 • 2009-től működtetjük a Civil Információs Pontok (CIP) hálózatát partnerszervezetek bevonásával. Cél szerinti feladatunk információszolgáltatás: szervezetalapítás, megszűnés; közhasznúsági nyilatkozatok készítése; könyvvezetési ismeretek, a jogszabályoknak való megfelelés érdekében a szervezetek dokumentációinak elkészítése, pályázati információk, elszámolások, foglalkoztatás; stratégiakészítés; partnerek „közvetítése” témákban.
 • 2011-ben 10 településen összesen 36 alkalommal tartottunk személyre szabott tanácsadást, kihelyezett fogadóóra keretében, ill. 4 db szakmai műhelynapot a szervezetek adminisztrációs kötelezettségeit illetően, emellett tartottunk információs napokat, találkozókat, képzést.
 • A www.sarreticivilek.hu és aloldalainak működtetése
 • 2011-től működtetjük a szeghalmi CIP-t. Részben önkéntes munkával és szerződés alapján. Az iroda a Szövetség működési helye. (CIP hálózat összehangolása, honlap frissítés, önkéntességről tájékoztatás)
 • 10 településen tettünk javaslatot önkormányzati helyi civil rendeletmegalkotására
 • Hagyományosan májusban közel 1000 gyerek vesz részt madárbarát programjainkon.
 • TÁMOP 5.5.1.B projekt megvalósítása (családi fejlesztő programok). Az általános iskolát elvégezni nem képes roma fiatalok számára „Vissza az iskolapadba” címmel felzárkóztató képzést valósítottunk meg Körösladányban
 • TÁMOP 2.6.2 projekt megvalósítása (munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtására való akkreditáció).
 • TÁMOP 6.1.2. projekt megvalósítása (egészségnevelési rendezvények). Ebben a projektben különösen a családi programok voltak népszerűek
 • Betakarítási forgatag és AMINKVAN térségi civil találkozók és vásár megszervezése (helyi termékek és elsősorban civil szolgáltatások 2013, 2014 és 2015-ben programunkkal csatlakoztunk a Pákászfutam jótékonysági futóversenyhez.
 • Madárbarát és önkéntes programok szervezése 2009-től folyamatosan
 • Közösségi szolgálatra jelentkezők és önkéntesek tevékenységének szervezése, koordinálása
 • Számos informális és nonformális képzést szerveztünk és valósítottunk meg partnerszervezeteinkkel a térségben, úgymint angol, német, olasz nyelvi tanfolyamok, IT tanfolyamok, Álmok élménypedagógiai műhely a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásának érdekében, nonprofitoknak könyvelő könyvelők felkészítése, pályázati információs napok stb.
 • TANODA pályázatot nyújtottunk be, mellyel kapcsolatban számos új szakmai anyag és együttműködés került kidolgozásra és kialakításra.
 • A Szeghalmi Roma Nemzetiségi Önkormányzat megszűnése után 2016 – ban az aktív közösségükért tenni akaró személyekkel munkacsoport megalakítása a Szövetségen belül, érdekképviselet megvalósítása!
 • Szeghalom Város Önkormányzatának TOP5.2.1. támogatási kérelmében konzorciumi partnerként a településrész 3 éves közösségfejlesztő folyamatainak vezetése egyesületünk feladata volt.
 • 2017-től új telephelyünk került bejelentésre (Szeghalom, Tildy Z. u. 29., ahol közösségi tér és társadalmi vállalkozásfejlesztést terveztünk. (kézműves-kreatív műhely, ifjúsági közösségi tér, diákvállalkozás, felnőttek számára is fejlesztő-tréning helyiség) A folyamat hosszabb ideje áll.
 • 2017. 02. 20-án aláírásra került a közművelődési közfeladat ellátási szerződésünk Szeghalom Város Önkormányzatával.
 • 2018. 04-től az EFOP1.3.5. Önkéntességet népszerűsítő program és az EFOP1.3.4. „Fény ember” elnevezésű roma kulturális projekt megvalósítását végezzük.
 • 2020. novemberében a COVID és a szervezeti folyamatok okán, megszüntettük az irodabérletet a Tildy 29.-ben.

 

A COVID időszakában az iroda tevékenységét felfüggesztettük, igény szerint online és telefonon segítünk.

Egyesületünk aktivitása az utóbbi években stagnál. Ennek összetett okai vannak.

A Szövetség a szervezetek életciklusában kb. 3-4 éve a hanyatlás szakaszában létezik, ugyanakkor hisszük, hogy az agóniát túlélve képesek leszünk a megújulásra!

Pályázatok

Projekt azonosító: EFOP-1.3.4-16-2017-00065

A program az Európai Unió támogatásával valósul meg. A támogatás mértéke 100%

Projekt célja

Jelen projekt célja a roma kulturális értékek, hagyományok megőrzése, a projekt hatókörében lévő nemzetiségi intézmények, szervezetek fejlesztése, a nemzetiségi nyelvhasználat elősegítése.

A projekt eredményeképpen létrejönnek rendszeresen és fenntarthatóan működő kulturális műhelyek, melyek helyszínéül szolgálnak a roma kultúra megismerésének, továbbadásának.

A projekt megvalósítása hozzájárul:

 • az előítéletek csökkentéséhez és az elfogadás növeléséhez,
 • minőségi szolgáltatásokhoz, programokhoz való hozzáférés javításához.


A projekt átfogó célja a nemzetiségi, etnikai identitás megőrzése, a kultúrák közötti párbeszéd erősítése és az eltérő identitással rendelkező társadalmi csoportok együttműködése érdekében programok, események megvalósítása, így:

 • a roma és más nemzetiségi csoportok/közösségek hagyományainak, ünnepeinek, szokásainak, kulturális értékeinek megismertetése, összegyűjtése és bemutatása, ezt segítő programok és helyszínek kialakítása;
 • a nemzetiségek, kisebbségi csoportok és a többségi társadalom közötti párbeszédet támogató programok;
 • az eltérő kultúrák meg- és elismerését támogató tevékenységek.


Jelen program hosszútávon segíti:

 • az előítéletek csökkentését, az elfogadás növelését,
 • minőségi szolgáltatásokhoz, programokhoz való hozzáférés javítását,
 • a szegénységből kivezető esélyek megteremtését.


A projekt tevékenységei hosszú távon hatékonyan járulnak hozzá a helyi közösségek a roma nemzetiségek irányába ható téves beidegződések, sztereotípiák leépítéséhez.

A tervezett kulturális rendezvények eszközként szolgálnak a roma közösségek életének, értékeinek, kultúrájának megismeréséhez. A roma hagyományok és kultúra értékeinek többségi társadalom általi megismerése, ápolása hozzájárul a romákkal kapcsolatos társadalmi kép pozitív irányú formálásához.

Roma és nemzetiségi hagyományok megőrzése és átadása irányuló rendezvényeink elősegítik a kultúra közvetítését, interpretálását, illetve a közvetített érték befogadását. A rendezvények kapcsán a kulturális különbözőség vagy éppen az azonosság átélésével különösen hatékonnyá válik a helyi közösségen belül egymás megismerése, elfogadása.

A roma kultúra felelevenítése, a cigány nyelv ápolása és fejlesztése a hagyományok megőrzése, és átadása a fiatalabb korosztálynak elősegíti azt a társadalmi folyamatot, melyben az egészséges roma identitás kialakulhat, és létrejöhet egy a roma társadalom megismerését és befogadását támogató folyamat, szemlélet.

A nyelvi és kulturális identitás szempontjából meghatározó rendezvények szervezésével elősegítjük a roma nemzetiség önazonosságának megőrzését, anyanyelvük, történelmi hagyományaik, valamint szellemi és tárgyi emlékeik ápolását.

A képzőművészeti kiállítások, a roma népművészet és tánc a településen élő köznapi emberek számára is érthető és élvezhető üzenetet hordoz, és a nemzetiséghez tartozás sajátosságainak, egyediségének elfogadását és megértését segíti elő. A saját kultúra bemutatása hozzájárul a romákkal szembeni előítéletek csökkentéséhez, erősítheti a közvélemény elfogadását.

A kultúra közegében szerzett jó benyomások segítik a kölcsönös szemléletformálást, hozzájárulnak a hátrányos helyzetben, mélyszegénységben élőkről, romákról a társadalomban élő előítéletek és sztereotípiák megváltoztatásához. Továbbá pozitív hatással vannak a hétköznapi élethelyzetekre, segítik a romák elismerését, társadalmi és gazdasági szerepvállalásuk erősödését. A helyi társadalmat alkotó különböző nemzetiségek együttműködése, ezzel együtt a társadalmi előítéletek csökkenése hosszú távon hozzájárul a társadalmi-gazdasági fejlődés megvalósulásához.

Az interaktív programok is hozzájárulnak a nemzetiségi, etnikai identitás megőrzéséhez, a kultúrák közötti párbeszéd erősítéséhez és az eltérő identitással rendelkező társadalmi csoportok együttműködéséhez.

A szemléletformálás komplex, hosszadalmas folyamat, s mivel leginkább gyermekkorban hatékony, így a táborok szervezésével a leginkább fogékony gyermekeket célozzuk meg. A gyerekkorban kialakított elfogadás, hosszú távon biztosítja a hátrányos helyzetű társadalmi rétegek befogadását, mely elengedhetetlen a társadalmi felzárkózás céljainak elérése, a kirekesztés megszüntetése érdekében.

A Roma Holokauszt bemutatásával a roma nemzetiség történelmére vonatkozó hiányos ismeretek kiegészíthetők, mely hozzájárul a roma kultúra eltérő sajátosságainak megértéséhez, az emlékezés fenntartásához, a roma identitástudat erősítéséhez.

A minőségi kulturális szolgáltatásokhoz való hozzáférés széles körű biztosításával a helyi hátrányos helyzetben lévő kisebbséghez tartozók kulturális erőforrásai gyarapodnak, melynek következtében a helyi társadalom közösségeibe való hatékony bekapcsolódásuk, integrációjuk esélye nő. A kulturális tőke növelésével, a kulturális identitástudat formálásával, mélyítésével olyan készségek, képességek formálása, fejlődése következik be, melyek a sikeres gazdasági integrációt segítik elő, növelve ezzel esélyeiket a munkaerő piacon, illetve a programsorozatokon keresztül a szociális tőke, a társas kapcsolatrendszer megerősítésével az eltérő roma és nem roma kultúrához tartozókkal való minőségi együttélés keretei szélesíthetőek. A multikulturális programelemek segítségével az eltérő kulturális identitáshoz kapcsolódó téves sztereotípiák átformálásával, leépítésével csökken a romák és nem roma kisebbségek irányába mutató társadalmi előítéletesség mértéke, megvalósulhat a helyi kisebbségi-többségi csoportok közötti valós együttlét, együttműködés, mely a helyi társadalmi, gazdasági, kulturális fejlődés záloga.

Az életminőség kulturális dimenziójához kapcsolódó tartalmak széleskörű és célzott biztosításával a hétköznapi életfeltételek javításával, tekintettel a(z) (élet) minőség rendszer jellegére az élet minden területén (foglalkoztatottság, egészségügyi állapot, társas kapcsolatok, iskolai életút-oktatás) pozitív irányú folyamatok indulhatnak el, melyek hosszú távon a szegénységből, a hátrányos helyzetből való kivezető útra vezetnek, megteremtve a szegénységgel való hatékony megküzdés esélyét.

Projekt tevékenysége

A „FÉNY EMBER” projekt keretében megvalósuló tevékenységek

Kulturális események, programok és fórumok – a fiatalok és a többségi társadalom megismertetése a roma kultúra sokszínűségével.

Olyan kulturális események, programok, fórumok, kulturális és egyéb előadások, kiállítások, események szervezése, lebonyolítása, amelyek közelebb hozzák a roma kultúrát a fiatalok, a többségi társadalom tagjai számára. Jelen programelem évente 27 alkalommal kerül megvalósításra, összesen 81 alkalommal.

Roma gasztronómia

A résztvevő családokat egy közös főzéssel egybekötött rendezvényre hívjuk, melyeken a helyi specialitásokon túl, hagyományos roma ételek elkészítése és közös elfogyasztására kerül majd sor. Ezen túl a rendezvény gasztrotörténeti előadásokkal kedveskedik a résztvevő közönségnek. A rendezvény mindezek mellett információs standokkal kívánja népszerűsíteni a program célkitűzéseit.

Természetesen minden alkalommal lehetőség nyílik egy kis ételkóstolásra, valamint receptcserékre, hogy a megismert ételek otthon is elkészíthetőek legyenek.

Kevés dolgot övez annyi félreértés és tévhit, mint a cigány konyhát. Ahogy a cigányság sem egységes, úgy a gasztronómiájukat sem lehet egy mondattal leírni – sokkal nagyobb öröm, ha megpróbáljuk megismerni, befogadni receptjeiket.

Célcsoport: roma személyek és a többségi társadalom

Gyakoriság: évente 9 alkalommal, helyszínenként évente 1 alkalommal; összesen 27 alkalommal

Roma öltözködés és divat

A program keretében bemutatásra kerülnek a különböző roma népi viseletek, azok fajtái (hétköznapi, ünnepi), illetve a mai kornak megfelelő öltözködési stílus is, melyben legfontosabb tervezett partnerünk a Romani Design csapata, akik Varga Erika vezető tervező irányításával évek óta azon fáradoznak, hogy bemutassák, és lehetőség szerint beemeljék a XXI. századi trendbe a hagyományos roma stílusú öltözködést.

A stúdió tagjai kivétel nélkül tehetséges cigány származású – elsősorban fiatal – ruhatervezők. Természetesen számos – szintén roma és nem roma származású – manöken mutatja be a ruhákat. Fontos, hogy roma stílusban tervezett öltözékeket a többségi társadalom tagjai is szívesen viselik. Ezt a tendenciát is szeretnénk erősíteni, hiszen ez esetben, az egymás felé közeledés egy trendi eleméről beszélhetünk.
Fontos, hogy a tervezett és bemutatott ruhák, minden korosztály számára tartogatnak meglepetéseket. Hisszük, hogy ez a program is nagyban hozzájárulhat a romák és nem romák kapcsolatának kialakításában, hiszen a téma divatos és sokak számára érdekes lehet.

Célcsoport: roma személyek és a többségi társadalom

Gyakoriság: évente 9 alkalommal, helyszínenként évente 1 alkalommal; összesen 27 alkalommal.

Ismert és elismert romák

Magyarországon számos területen találunk olyan roma származású embereket, akik a maguk területén jelentős sikereket értek el. E program keretében bemutatásra kerülnek a történelem „nagy cigányai”, valamint olyan magyarországi cigány származású művészek, szakemberek lesznek a vendégeink, akik kiemelkedő tehetségük következtében, valamely területen ismertségre tettek szert. Ők azok, akik életükkel példával szolgálhatnak mások számára is, hiszen nem csak a cigányság körében váltak ismertté és elismerté, hanem a többségi társadalom elismerését is sikerült kivívniuk.

Meghívott vendégeink – ki-ki a saját szakterülete kapcsán egy rövid előadás, bemutató segítségével mutatják meg, hogy sikereiket nem érdemtelenül érték el.

A program keretében a meghívott vendég előadása után, lehetőség nyílik egy igazán közvetlen és kötetlen beszélgetésre, ami tanulságos lehet mind a romák, mind pedig a többségi társadalom számára is.

Fontos megváltoztatni azt a – sajnos sok esetben továbblépést gátló gondolkodást – aminek az a lényege, hogy „ha romának születtél úgy se viheted semmire”.

Számos zenészt, képzőművészt, vagy akár orvost, tanárt és mérnököt vonultatunk fel cáfolni igyekezve ezt a pszichés szempontból igencsak hátráltató tézist.

Célcsoport: roma személyek és a többségi társadalom

Gyakoriság: évente 9 alkalommal, helyszínenként évente 1 alkalommal; összesen 27 alkalommal.

Roma hagyományok megőrzése és átadása

A programelem célja a roma és nemzetiségi hagyományok megőrzése és átadása a fiatalabb korosztályoknak, nemzetiségek kulturális örökségének és múltjának megismertetése és elmélyítése. Évente 4 alkalommal kerül megvalósításra, összesen 12 alkalommal.

Roma képzőművészet

A roma képzőművészet ismertségét és megítélését a többségi társadalmak részéről ellentmondás jellemzi. Egyfelől a terület kevésbé ismert, és művészettörténetileg majdnem teljesen feltáratlan; és az a kevés, ami ismertté válik, nem mindig épül be a köztudatba a helyét megillető módon és mértékben. Ugyanakkor a cigány képzőművészet „felfedezése” változó intenzitással, de gyakorlatilag folyamatosan jelen van az elmúlt évtizedek kultúrpolitikájában. Ezekben azonban gyakran fellelhető egyfajta egzotikum iránti vágyakozás, ami jelentősen lehatárolja, hogy mely alkotások és alkotók kerülhetnek az érdeklődés középpontjába, és melyek nem.

Három tematikai egység alapján állítjuk össze a kiállításokat, melyekhez minden esetben kapcsolódik interaktív előadás:

 • Roma mesterségek
 • Roma mindennapok
 • Roma mítoszok és legendák


Az egyes helyszíneken minden alkalommal egy kiállítás megnyitásával kezdődik a rendezvény. Az adott tematika alapján válogatott képzőművészeti alkotások az egyes rendezvények alapkövei, melyekre más művészeti ágak bevonásával épülnek rá azok a programelemek, melyek igyekeznek a cigány emberek mindennapjait, munkájukat és hitvilágukat bemutatni.

Célcsoport: roma személyek és a többségi társadalom

Gyakoriság: évente 1 alkalommal, összesen 3 alkalommal

Roma zene és tánc

A zene és a tánc jóval szervesebben kötődik a romák mindennapjaihoz, mind azt a többségi társadalom esetében tapasztalható. Jelentős eseményeikhez kötődve kísérik végig a cigányok életét, fontos szerepet töltenek be gondolkodásuk, világlátásuk kialakításában.

Jelen program keretében lehetőséget kívánunk nyújtani mind a romák, mind a többségi társadalom számára a roma zene és a tánc megismerésére, így a:

 • románo kheljipo (cigánytánc),
 • gázhikáno kheljip (cigánycsárdás),
 • kánák róljáhá khelen (cigánybotoló).


A táncon túl együttműködő partnereink valódi, autentikus cigányzenét játszó zenekarok és tánccsoportok is fellépnek.

Bemutatásra kerül a cigányzene története, nagyjai, a roma hangszerek, valamint az érdeklődők elsajátíthatják a tradicionális cigány zene alapjait. Az előadások keretében megismerhetik a népi zenéket, a tánc és az ének kapcsolatát.

A programok végén táncházat tartunk, ahol képzett tánctanár segítségével sajátíthatja el a közönség a cigány táncok alapjait, ahol romák és nem romák együtt táncolva ismerhetik meg egymást.

Célcsoport: roma személyek és a többségi társadalom

Gyakoriság: évente 1 alkalommal, összesen 3 alkalommal

Roma irodalom

A cigányság irodalmi tevékenysége két nagy csoportra osztható. Egyrészt a roma nyelven írt roma irodalom, a másrészt a magyar nyelven íródott roma irodalmi alkotások. A program összeállításánál mi elsősorban a másodikra helyezzük a hangsúlyt, hiszen célunk a cigány kultúra megismertetése a többségi társadalom tagjaival.

Kimutatható rendszerezett cigány irodalomról Magyarországon az 1980-as évek eleje óta beszélhetünk.

A magyar nyelvű roma irodalom meglehetősen gazdag. Choli Daróczi József és Rostás-Farkas György valamint Ruva Farkas Pál két nyelven írnak; emellett magyar verseket, illetve magyar nyelvű cigány költészetet fordítanak cigány nyelvre. Nagy Gusztáv is mind költőként, mind műfordítóként ismert. A fiatalabbak nemzedékhez tartozik a cigányul író Vesho-Farkas Zoltán, aki a elsőként a teljes Bibliát is lefordította cigány nyelvre, illetve a Sorstalanság társfordítója, ifj. Rostás-Farkas György, akinek szintén jelent már meg saját kötete. Csak magyarul alkotó prózaíró az úttörőnek számító Lakatos Menyhért, valamint követői-pályatársai Osztojkán Béla és Holdosi József. A magyarul alkotó költők közül a néprajzkutató Bari Károly az egyik legjelentősebb, aki politikai verseiért börtönbe is került az 1970-es években. Balogh Attila, Kovács József „Hontalan”, Horváth Gyula, Szécsi Magda vagy a fiatalabb generációhoz tartozó Jónás Tamás nevének említésével a felsorolás korántsem teljes.
A program részeként az ő műveikből hallhatunk részleteket cigány származású előadóművészek tolmácsolásában. Minden alkalommal jelen lesz egy kortárs roma író vagy költő, akivel a program végén beszélgetésre is nyílik lehetőség.

Célcsoport: roma személyek és a többségi társadalom

Gyakoriság: évente 1 alkalommal, összesen 3 alkalommal

Roma ünnepek

A roma ünnepek megismerése a legjobb kiindulópont a roma emberek hétköznapjainak megismeréséhez. Bár első hallásra ellentmondásnak tűnhet, de a cigány emberek esetében, az ünnepeken keresztül valóban közelebb visznek minket a hétköznapok megismeréséhez.
A különböző cigány népcsoportok általában gazdag az ünnepekhez kötődő hagyománya. Az emberi életfordulók, a születés, a házasság és a halál nem csak az egyén és szűkebb családi köre, hanem a tágabb közösség számára is fontos ünnepi alkalmat jelentenek. Ugyancsak jelentős események a különböző vallási ünnepek nem ritka, hogy a cigányok nem csak a saját, hanem a környezetük más vallásának ünnepeit is megtartják. A sok ünnepi alkalom között van jó néhány, amely eredeti jelentésén túl sajátosan cigány tartalmakkal gazdagodott. Nem csak az újabb keletű társadalmi ünnepek, hanem az ősi népszokások között is találunk ilyeneket.
Az egyes helyszíneken ezeket az ünnepeket is megidézzük. A helyszíneken tartott előadások keretében ismerhetjük meg a roma ünnepek világát. Az egyes alkalmakat kötetlen beszélgetés interaktív program zárja, melyen keresztül tapasztalati kapcsolatba is kerülhetünk egy adott roma ünnep legjellegzetesebb részleteivel.

Célcsoport: roma személyek és a többségi társadalom

Gyakoriság: évente 1 alkalommal, összesen 3 alkalommal

Tréningek, nyelvi képzések, workshopok

A projekt keretein belül együttműködésben a nemzetiségek helyi vezetésével és azokkal a társadalmi intézményekkel, melyekben a roma és nem roma együttélés hétköznapi keretek között zajlik (oktatás, köznevelés, közművelődés, egészségfejlesztés) önérvényesítő képességet, sikeres önmegvalósítást elősegítő készségek fejlesztését célzó formális és informális tanulási lehetőségeket rejtő programok, újszerű ismeretátadási módszereket tartalmazó tananyagok kidolgozását és megvalósítását célozza a projekt multikulturális szemlélettel romák és nem romák heterogén csoportjai számára.

Tervezett programok

Jelen projekt keretében 6 tananyag kerül kifejlesztésre, valamint a kidolgozott tananyagok alapján évente 6 db program kerül megtartásra 30 óra időtartamban az alábbi témákban:

• érzékenyítő tréning (romáknak és nem roma szakembereknek a roma kultúrából fakadó másságokhoz kapcsolatos ismeretátadás, érzékenyítés),

 • asszertív kommunikáció elsajátítását, hétköznapi alkalmazását célzó képzés,
 • a nyelvcsere, nyelvi asszimiláció magas arányára tekintettel a helyi cigány nyelvjárások megismerése, nyelvi képzések szervezése,
 • romológiai ismertető képzés, mely során az érdeklődők betekintést kaphatnak a roma kultúra szépségeibe, értékeibe,
 • autentikus roma zenei képzés,
 • Digitális írástudás kompetencia fejlesztő képzés


Célcsoport: roma személyek és a többségi társadalom

Gyakoriság: évente 6 alkalommal, összesen 18 alkalommal

A kultúrát, a nyelvet, az értékeket, a történelmi utat és az abban gyökeredző kulturális, pszicho-kulturális sajátosságok élményalapú közvetítésével, valamint az érzékenyítő tréningek révén megvalósulhat a szemléletformálás a helyi társadalom eltérő kulturális közösségeihez tartozó, a romákkal foglalkozó humán szakemberek és a többségi társadalom állampolgárainak szemléletén, hozzáállásán is. A multikulturális, befogadó pedagógia alapelvei szerint szervezett programok hatására a társadalmi előítéletek csökkenése, a befogadás, a társadalmi integráció magasabb szintje, az inklúzió valósul meg.

Roma Holokauszt Emléknap

A romák történetei, történelme programsorozat keretében az évszázados üldöztetéseik és a roma holocausthoz kapcsolódó ismeretek átadása történik a helyi közművelődési intézményekben dolgozó szakemberek és az idős helyi romák együttműködésével.

A Holocaust „égő áldozatot” jelent, melynek a hazai zsidóságon kívül áldozataiként tartjuk számon azt a 30.000 romát is, akiket a projekt által érintett területek kistelepüléseiről is elhurcoltak és soha nem térhettek vissza.
Augusztus 2. roma holokauszt emléknapja egyformán üzen roma és nem roma honfitársainknak. (1944. augusztus 2-ról 3-ra virradó éjszaka számolták fel a auschwitz-birkenaui II/E. cigánytábort, kivégezve utolsó 3000 lakóját)

A közösségtudatot, identitást erősítő visszaemlékezést évenként egy alkalommal, a Holocaust világnapjához kapcsolódó eseménysorozat keretében szervezzük meg.

Célcsoport: roma személyek és a többségi társadalom

Gyakoriság: évente 1 alkalommal, összesen 3 alkalommal.

Weboldal létrehozása, frissítése és fenntartása

A projekt keretében a roma és nemzetiségi hagyományok őrzését, megismertetését célzó interaktív weboldal létrehozása a www.sarreticivilek.hu oldalunkon, tartalommal való feltöltése, folyamatos frissítése, fenntartása.

Részvétel nemzetiségi rendezvények szervezésében

Jelen projekt keretében a saját programok megvalósításán felül a célok elérése érdekében együtt kívánunk működni a területen tevékenykedő szervezetekkel. A projekt célcsoportjába tartozó személyek számára információval kívánunk szolgálni a településeken megvalósuló, hasonló témájú rendezvényekről, ösztönözni kívánjuk őket az azokon való megjelenésre, továbbá a rendezvényeket szervezőknek segíteni kívánunk a roma részvétel biztosításában.

„SÁROS A KOCSIM KEREKE”

Kele József: A cigányság sorsa a XX. század közepén (letölthető dokumentum)

Programok, eredmények

Tanácsadás

Mi tudjuk, ki tudja!

Civil szervezetek adminisztrációjával, működésével, és pályázati információkkal kapcsolatosan
fordulhatnak hozzánk.

Amit mi nem tudunk megoldani, akkor azt tudjuk, kinél van a megoldás!